Thuế GTGT

23:12, 11/09/2018
Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính
23:10, 11/09/2018
Kê khai thuế gtgt với hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán. Theo khoản 22 điều 7 thông tư số: 219/2013/TT-BTC ngày ...
23:09, 11/09/2018
Theo quy định tại thông tư số: 39/2014/TT-BTC: Thì khi lập hóa đơn hàng bán trả lại thì trên hoá đơn phải ghi rõ: Hàng hoá trả ...
23:07, 11/09/2018
Theo khoản 3 và 4 điều 7 thông tư số: 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định: Kê khai thuế gtgt hàng cho, biếu ...
23:06, 11/09/2018
Theo điều 15 thông tư số: 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào của ...
23:03, 11/09/2018
Lập tờ khai gtgt trực tiếp trên doanh thu mẫu số 04/GTGT trên phần mềm HTKK mới nhất theo thông tư số: 156/2013/TT-BTC của Bộ ...