Cách kê khai thuế hàng tiêu dùng nội bộ, biếu tặng

Theo khoản 3 và 4 điều 7 thông tư số: 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định: Kê khai thuế gtgt hàng cho, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ, trao đổi, trả thay lương đối với DN kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

Giá tính thuế gtgt đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ là giá tình thuế gtgt của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

1. Đối với hàng xuất tiêu dùng nội bộ:

     Theo điều 3 thông tư số: 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC qui định: “Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế gtgt.

     Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế gtgt”

     Theo khoản 7 điều 3 thông tư số: 26/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung thông tư số: 39/2014/TT-BTC): “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

2. Đối với hàng cho biếu, tặng trao đổi, trả thay lương cho người lao động

     Theo khoản 7 điều 3 thông tư số: 26/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung thông tư số: 39/2014/TT-BTC): “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

     Theo khoản 9 điều 3 thông tư số: 26/2015/TT-BTC qui định: “Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn gtgt (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế gtgt như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

Như vậy: Đối với hàng hóa dùng để trao đổi, biếu tặng, cho, trả thay lương: Khoản chi để cho, biếu, tặng bị khống chế không vượt quá 15% tổng số chi được trừ. (theo khoản 2.21 điều 6 thông tư số: 78/2014/TT-BTC)

- Khi mua hàng: Kê khai vào PL 01-2/GTGT như mua hàng bình thường

- Khi xuất hàng cho biếu, tặng: Kê khai vào bảng kê bán ra PL 01-2/GTGT như bán hàng bình thường

     Nhưng kỳ tính thuế TNDN năm 2015, theo khoản 4 điều 1 Luật số 71/2014/QH13: "Bãi bỏ điểm m khoản 2 điều 9."

     Theo thông tư số: 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/6/2015 cũng không quy định việc khống chế đối với khoản chi quà biếu, tặng, cho khách hàng.

 

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn