Cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại

Kê khai thuế gtgt với hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán. Theo khoản 22 điều 7 thông tư số: 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

     Nếu giá bán trên hóa đơn gtgt chiết khấu là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại thì kê khai theo các hóa đơn gtgt đã giảm, đã chiết khấu thương mại.

     Trường hợp số tiền chiết khấu, giảm giá được lập riêng trên 1 hóa đơn điều chỉnh và kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh thì kê khai như sau:

Bên bán:

     Ghi âm vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT của tháng hoặc quý xuất hóa đơn điều chỉnh (hiện tại)

Bên mua:

     Kê khai âm vào bảng kê mua vào PL 01-1/GTGT

Chi tiết: Cách kê khai bổ sung điều chỉnh

Xem chi tiết: Cách hạch toán chiết khấu thương mại

 

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn