Thuế GTGT

23:24, 11/09/2018
Theo Điều 14 16/VBHN-BTC ngày 17/06/2015 của Bộ tài chính: Quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào cụ ...
23:21, 11/09/2018
Theo văn bản hợp nhất số: 16/VBHN-BTC ngày 17/06/2015 của Bộ tài chính: Quy định các đối tượng chịu thuế suất 0% thuế giá ...
23:20, 11/09/2018
Theo điều 10 văn bản hợp nhất số: 16/VBHN-BTC ngày 17/06/2015 của Bộ tài chính: Quy định các đối tượng chịu thuế suất 5% ...
23:18, 11/09/2018
Theo điều 5 văn bản hợp nhất số: 16/VBHN-BTC ngày 17/06/2015 của Bộ tài chính: Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp ...
23:16, 11/09/2018
Theo điều 4 văn bản hợp nhất số: 16/VBHN-BTC ngày 17/06/2015 của Bộ tài chính: Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia ...
23:13, 11/09/2018
Hướng dẫn cách xác định giá tính thuế gtgt đối với các loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định tài điều 7 văn bản hợp ...