Diễn đàn

22:49, 11/09/2018
Kê khai thuế gtgt hàng tháng và theo quý theo thông tư số: 156/2013/TT-BTC, thông tư số: 219/2013/TT- BTC, thông tư số: 119/2014/TT- BTC, ...
22:46, 11/09/2018
Xác định kỳ kê khai thuế gtgt theo quý được áp dụng cho những DN có tổng doanh thu năm trước tiền kề nhỏ hơn 20 tỷ ...
22:44, 11/09/2018
Các trường hợp không được khấu trừ thuế gtgt đầu vào, điều kiện không được khấu trừ thuế gtgt theo quy định tại ...
21:46, 11/09/2018
Theo điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định các loại hóa đơn và hình thức hóa đơn cụ thể ...
21:44, 11/09/2018
Theo điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định: Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn gtgt, hóa ...
21:42, 11/09/2018
Theo điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa đơn GTGT cụ thể như sau: