Diễn đàn

23:16, 11/09/2018
Theo điều 4 văn bản hợp nhất số: 16/VBHN-BTC ngày 17/06/2015 của Bộ tài chính: Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia ...
23:13, 11/09/2018
Hướng dẫn cách xác định giá tính thuế gtgt đối với các loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định tài điều 7 văn bản hợp ...
23:12, 11/09/2018
Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính
23:10, 11/09/2018
Kê khai thuế gtgt với hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán. Theo khoản 22 điều 7 thông tư số: 219/2013/TT-BTC ngày ...
23:09, 11/09/2018
Theo quy định tại thông tư số: 39/2014/TT-BTC: Thì khi lập hóa đơn hàng bán trả lại thì trên hoá đơn phải ghi rõ: Hàng hoá trả ...
23:07, 11/09/2018
Theo khoản 3 và 4 điều 7 thông tư số: 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định: Kê khai thuế gtgt hàng cho, biếu ...