Cách kê khai thuế GTGT

Kê khai thuế gtgt hàng tháng và theo quý theo thông tư số: 156/2013/TT-BTC, thông tư số: 219/2013/TT- BTC, thông tư số: 119/2014/TT- BTC, thông tư số: 151/2014/TT-BTC và theo Luật số: 31/2013/QH13. Trước khi kê khai thuế gtgt các bạn phải tự xác định DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp và theo tháng hay theo quý. Cụ thể như sau:

I. Kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ:

1. Đối tượng kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ: (trích theo công văn số: 17557/BTC-TCT và thông tư số: 219/2013/TT- BTC)

     - Những DN có doanh thu hàng năm lớn hơn 1 tỷ đồng (trừ hộ, cá nhân kinh doanh).

     - Những DN đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ (trừ hộ, cá nhân kinh doanh)

     - Thời gian áp dụng là 2 năm liên tục.

Những DN sau được đăng ký kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ:

     - DN có doanh thu hàng năm nhỏ hơn 1 tỷ.

     - DN mới thành lập từ dự án đầu tư của DN đang kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ.

     - DN mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

     Những DN trên muốn đăng ký kê khai thuế gtgt theo PP khấu trừ thì làm mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư số: 156/2013/TT-BTC, nộp cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/12 của năm trước liền kề.

Tiếp đó xác định DN thuộc đối tượng kê khai theo tháng hay theo quý:

     a. Đối tượng kê khai thuế gtgt theo quý: (kể từ ngày 15/11/2014 theo thông tư số: 151/2014/TT-BTC)

     Những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề nhỏ hơn 50 tỷ đồng thì kê khai thuế gtgt theo quý. Tổng doanh thu là (bao gồm cả doanh thu chịu thuế gtgt và doanh thu không chịu thuế gtgt).

     Chú ý: Những DN mới thành lập phải kê khai thuế gtgt theo quý.

     Sau khi hoạt đông kinh doanh đủ 12 tháng (của 1 năm dương lịch) thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu để xác định kê khai theo tháng hay theo quý.

     b. Đối tượng kê khai thuế gtgt theo tháng:

     - Những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ đồng thì kê khai thuế gtgt theo tháng.

     - Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

2. Hồ sơ khai thuế gtgt theo tháng, quý theo phương pháp khấu trừ:

     - Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

     - Từ ngày 1/1/2015 trở đi các bạn chỉ cần nộp tờ khai mà không cần nộp phụ lục.

Xem chi tiết: Cách lập tờ khai thuế gtgt khấu trừ 01/GTGT

II. Kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp:

1. Kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên gtgt

     a. Đối tượng:

     DN hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

     b. Hồ sơ khai thuế gtgt tháng/ quý theo phương pháp trực tiếp trên gtgt:

     Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT.

2. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

     a. Đối tượng:

     - Những DN có doanh thu hàng năm < 1 tỷ đồng.

     - Hộ, cá nhân kinh doanh.

     - DN mới thành lập không đủ điều kiện đăng ký tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

     b. Hồ sơ khai thuế gtgt tháng/quý theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

     Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

     c. Hồ sơ khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

     Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

Xem chi tiết: Cách lập tờ khai thuế gtgt trực tiếp trên doanh thu 04/GTGT

III. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

     - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế gtgt theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau

            - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế gtgt theo quý chậm nhất là ngày 30 của quý sau

 

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn