Thủ tục huỷ hoá đơn GTGT

Theo điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa đơn GTGT cụ thể như sau:

1. Các trường hợp hủy hóa đơn:

     a. Hoá đơn đặt in in sai, in trùng, in thừa

     b. Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn:
- Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
- Nếu cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng, DN phải hủy hóa đơn, chậm nhất là mười (10) ngày.

     c. Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật.

Chú ý: Nếu các bạn viết sai hóa đơn gtgt các bạn chỉ cần lập biên bản thu hồi hóa đơn là được không cần phải làm thủ tục hủy hóa đơn.

Xem chi tiết: Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn

2. Thủ tục thông báo hủy hóa đơn:

a. Lập bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy

b. Thành lập hội đồng hủy hoá đơn: (Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức). Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hoá đơn.

c. Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

d. Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:

     - Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn,

     - Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy

     - Bảng kiểm kê ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);

     - Biên bản hủy hóa đơn;

     - Thông báo kết quả hủy hoá đơn (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Xem chi tiết: Thông báo kết quả huỷ hoá đơn

     - Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy

Chú ý:

     - Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại DN.

            - Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế (chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn).

 

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn