Cách viết hóa đơn hàng cho, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng cho, biếu tặng khách hàng - công nhân viên, tiêu dùng nội bộ đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cụ thể như sau:

1. Cách viết hoá đơn hàng cho biếu tặng:

     Theo điểm b, khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC qui định: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)."

     Theo điểm a, khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC qui định: “Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

     Kết luận: Khi hàng hoá, dịch vụ để cho, biếu tặng (khách hàng, công nhân viên, …) thì phải lập hoá đơn, kê khai, tính nộp thuế gtgt như bán hàng bình thường.

     Giá tính thuế GTGT đối với hàng cho biếu tặng: Theo Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT qui định: “Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này."

 

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/14P
Liên 1: Lưu                    Số: 0000689

Ngày 28 tháng 5 năm 2016
 

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH TM DV Phân Phối Hoàn Hảo
Mã số thuế:
0313783398
Địa chỉ: 20 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: 08.6672 6481………….. .Số tài khoản: …………………………………………

Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: Công ty TNHH TM DV Phân Phối Hoàn Hảo (nếu khách hàng không lấy hóa đơn thì ghi: Khách hàng không lấy hoá đơn)
Mã số thuế:
0313783398
Địa chỉ: 20 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM

Hình thức thanh toán:……………. .Số tài khoản: ………………………..

Stt

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

1

Xe Airblade

Chiếc

01

34.000.000

34.000.000

 

(hàng cho biếu tặng không thu tiền)

 

 

ghi giá bán

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng: 34.000.000

Thuế suất GTGT: .10% , Tiền thuế GTGT: 3.400.000

Tổng cộng tiền thanh toán: 37.400.000
Số tiền viết bằng chữ: Ba bảy triệu bốn trăm nghìn đồng.

Xem chi tiết: Cách hạch toán hàng cho, biếu, tặng

2. Cách viết hoá đơn Hàng tiêu dùng nội bộ:

     Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC) qui định: “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

     Theo Công văn số 12755/CT-TTHT ngày 15/12/2015 của Cục Thuế TP. HCM  hướng dẫn: "Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ" tại điều khoản này được hiểu bao gồm các trường hợp: xuất chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hoá dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh”

(Theo Công văn số 12755/CT-TTHT ngày 15/12/2015 của Cục Thuế TP. HCM)

     Kết luận: Nếu xuất hàng luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải lập hoá đơn (theo Công văn số 12755/CT-TTHT ngày 15/12/2015 của Cục Thuế TP. HCM)

Theo Công văn Số 64031/CT-HTr ngày 19/12/2014 của BTC:

     - Về hóa đơn: Đơn vị phải lập hóa đơn đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

     - Về thuế GTGT:

     Trước ngày 01/9/2014: Đơn vị phải tính và nộp thuế gtgt đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ như xuất hàng hóa để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh).

      Từ ngày 01/9/2014: Đơn vị không phải tính và kê khai, nộp thuế gtgt đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh.

 

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn