Hoá đơn giá trị gia tăng

21:46, 11/09/2018
Theo điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định các loại hóa đơn và hình thức hóa đơn cụ thể ...
21:44, 11/09/2018
Theo điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định: Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn gtgt, hóa ...
21:42, 11/09/2018
Theo điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa đơn GTGT cụ thể như sau:
21:40, 11/09/2018
Theo điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định: Những nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng ...
21:36, 11/09/2018
Theo điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính: Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 ...
21:32, 11/09/2018
Theo điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về việc lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch ...