Hoá đơn chứng từ

21:32, 11/09/2018
Theo điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về việc lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch ...
21:29, 11/09/2018
Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng cho, biếu tặng khách hàng - công nhân viên, tiêu dùng nội bộ đối với DN kê khai thuế GTGT ...
21:22, 11/09/2018
Khi chuyển địa điểm kinh doanh hoặc thay đổi tên công ty thì những hóa đơn gtgt đã in trước đó có được sử dụng hay không?
21:18, 11/09/2018
Khoản 2 điều 16 Thông tư 39/TT-BTC quy định về thời điểm xuất hoá đơn gtgt khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xây ...
21:14, 11/09/2018
Theo quy định tại điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính: “Khi lập hóa đơn hàng bán ...
21:09, 11/09/2018
Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không ...