Tỷ lệ trích bảo hiểm

Theo điều 5, 14, 18 quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm theo lương, mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, hình thức đóng

1. Tỷ lệ các khoản trích BH cụ thể như sau:

Các khoản trích theo lương Đối với DN (tính vào chi phí) (%) Đối với người LĐ (trừ vào lương) (%) Tổng
cộng
Bảo hiểm xã hội (BHXH) 18 18 26
Bảo hiểm y tế (BHYT) 3 1,5 4,5
Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 1 1 2
Tổng Cộng 22 10,5 32,5
Kinh phí công đoàn (KPCĐ) 2   2

Trong đó khoản BHXH được quy định cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp phải đóng: 18% (trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

- Người lao động phải đóng: 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Mức tiền lương đóng BHXH, BHTN, BHYT:

- Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.

- Riêng BHTN tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Xem chi tiết: Mức lương tối thiểu vùng

Mức lương cơ sở: Hiện tại là 1.150.000 đồng/tháng, nhưng từ ngày 1/5/2016 là: 1.21.0.000

Người lao động có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

Xem chi tiết: Mức lương và các khoản phụ cấp lương phải đóng bảo hiểm xã hội

3. Thời hạn nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN: (theo điều 7 quyết định số: 959/QĐ-BHXH quy định về việc đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN)

- Đóng hằng tháng: Chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng. DN trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định trên, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

- Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần: Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

- Đóng theo địa bàn: Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh. Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.

Xem chi tiết: Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hiểm

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn