Thủ tục nhượng bán TSCĐ, hạch toán nhượng bán TSCĐ

Hướng dẫn cách làm thủ tục nhượng bán TSCĐ, hạch toán nhượng bán TSCĐ

1. TSCĐ nhượng bán thường là những TSCĐ không cần dùng hoặc xét thấy sử dụng không có hiệu quả. Thủ tục khi nhượng bán TSCĐ hữu hình, gồm:

- Lập Hội đồng xác định giá TSCĐ

- Quyết định nhượng bán TSCĐ

- Thông báo công khai và tổ chức đấu giá

- Biên bản đánh giá lại TSCĐ

- Hợp đồng mua bán TSCĐ

- Biên bản giao nhận TSCĐ

- Lập hóa đơn GTGT nhượng bán TSCĐ

- Và các chứng từ liên quan đến nhượng bán.

2. Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ, hóa đơn và các chứng từ liên quan đến nhượng bán TSCĐ, kế toán ghi sổ:

a. Nếu nhượng bán TSCĐ dùng vào sản xuất, kinh doanh:

- Phản ánh thu nhập nhượng bán:

Nếu DN kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ:

      Nợ các TK 111, 112, 131, . . .

            Có TK 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311)

            Có TK 711 - Thu nhập khác (giá bán chưa có thuế gtgt)

Nếu DN kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp:

      Nợ các TK 111, 112, 131,. . .

           Có TK 711 - Thu nhập khác (tổng trị giá thanh toán).

- Ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán:

       Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141) (giá trị đã hao mòn)

       Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại)

            Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

Các chi phí phát sinh liên quan đến nhượng bán TSCĐ được phản ánh vào bên Nợ TK 811 “Chi phí khác”.

b. Nếu nhượng bán TSCĐ dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án:

- Ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán:

      Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại)

      Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị đã hao mòn)

            Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

Số tiền thu, chi liên quan đến nhượng bán TSCĐ hữu hình ghi vào các tài khoản liên quan theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

c. Nếu nhượng bán TSCĐ dùng vào hoạt động văn hóa, phúc lợi:

- Ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán:

      Nợ TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4313) (giá trị còn lại)

      Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị đã hao mòn)

            Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

- Phản ánh thu nhập nhượng bán TSCĐ:

      Nợ các TK 111, 112,. . .

            Có TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4312)

            Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (nếu có).

- Phản ánh số chi về nhượng bán TSCĐ:

      Nợ TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4312)

            Có các TK 111, 112,. . .

Xem chi tiết: Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn