Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

1. Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định theo công thức dưới đây:

2018-05-26_15-24-20

Thời gian trích khấu hao bạn phải dựa vào khung quy định,

Chi tiết: Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định

2. Mức trích khấu hao hàng tháng của tài sản cố định theo công thức dưới đây:

2018-05-26_15-24-09

Trường hợp mua TSCĐ về dùng ngay trong tháng các bạn trích khấu hao luôn theo công thức sau:

Trong đó:

Số ngày sử dụng trong tháng = Tổng số ngày của tháng p/s – Ngày bắt đầu sử dụng + 1

Notes:

- Nếu thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của TSCĐ thay đổi, bạn phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của TSCĐ bằng cách: Lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) thời gian trích khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu hao) của tài sản cố định.

- Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao TSCĐ được xác định là hiệu số giữa nguyên giá TSCĐ và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của TSCĐ đó.

Xem chi tiết: Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn