Hạch toán trích khấu hao TSCĐ khi trích, cách hạch toán TSCĐ khi mua về

Hướng dẫn cách hạch toán trích khấu hao TSCĐ , cách hạch toán ghi tăng TSCĐ

Khi mua TSCĐ về ghi tăng TSCĐ lên:

1. Ghi tăng TSCĐ:

- Khi mua TSCĐ:

      Nợ TK 2111 (Nguyên giá không bao gồm thuế gtgt)

      Nợ TK 1332 Thuế GTGT được khấu trừ

            Có TK 1121/ TK 331

- Trường hợp nhận vốn góp hoặc nhận vốn cấp bằng TSCĐ:

      Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

            Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

Xem chi tiết: Cách tính khấu hao tài sản cố định

2. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ hàng tháng:

- Đến cuối kỳ (cuối tháng) kế toán tiến hành hạch toán khoản Chi phí trích khấu hao TSCĐ trong tháng đó, theo từng Bộ phận sử dụng nhé:

      Nợ TK 154 – Bộ phận sản xuất (theo thông tư số: 133/2016/TT-BTC)

      Nợ TK 6421 – Bộ phận Bán hàng (theo quyết định số: 133/2016/TT-BTC)

      Nợ TK 6422 – Bộ phận Quản lý (theo quyết định số: 133/2016/TT-BTC)

      Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công (theo thông tư số: 200/2014/TT-BTC)

      Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (theo thông tư số: 200/2014/TT-BTC)

      Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (theo thông tư số: 200/2014/TT-BTC)

      Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (theo thông tư số: 200/2014/TT-BTC)

            Có TK 2141 – Hao mòn Tài sản cố định Hữu hình

3. Hạch toán ghi giảm TSCĐ: (khi bán TSCĐ phải tăng thu nhập và giảm TSCĐ)

a. Hạch toán tăng thu nhập từ việc bán TSCĐ:

Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng trị giá thanh toán)

Có TK 711 - Thu nhập khác (giá bán chưa có thuế gtgt).

Có TK 3331 - Thuế gtgt phải nộp (nếu DN bạn kê khai theo phương pháp khấu trừ)

b. Hạch toán giảm TSCĐ:

Nợ TK 214: Giá trị đã hao mòn

Nợ TK 811: Giá trị còn lại

Có TK 211: Nguyên giá của TSCĐ

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn