Hạch toán thuế gtgt đầu vào theo phương pháp trực tiếp

Áp dụng kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì hạch toán thuế gtgt đầu vào, phải nộp theo phương pháp trực tiếp như thế nào?

1. Hạch toán thuế gtgt đầu vào theo phương pháp trực tiếp:

     Theo khoản 9 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC và điều 19 Thông tư 200 qui định: “Đơn vị kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp thì thuế gtgt đầu vào sẽ không được khấu trừ (Tức là không được hạch toán vào TK 133) -> Mà đưa vào nguyên giá của hàng hoá, dịch vụ, vật tư, công cụ, TSCĐ mua vào hoặc đưa vào chi phí để tính thuế TNDN”.

Ví dụ:  Có hóa đơn gtgt đầu vào như sau:

     - Giá trị hàng hóa là 15.000.000

     - Tiền thuế GTGT: 1.500.000.

     Tổng tiền phải thanh toán: 16.500.000

Hạch toán thuế gtgt theo pp trực tiếp:

     Nợ TK: 156, 152, 153 …(hoặc TK 211 nếu là TSCĐ): 16.500.000 (tổng tiền phải thanh toán).

   Có TK – 111, 112, 331…(tổng tiền phải thanh toán)

2. Cách hạch toán thuế gtgt phải nộp theo pp trực tiếp:

     Khi xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ các bạn lập hóa đơn bán hàng, dựa vào hóa đơn bán hàng các bạn hạch toán theo 2 phương pháp sau:

Phương pháp 1: Nếu tách riêng ngay số thuế gtgt phải nộp khi xuất hoá đơn:

Nợ TK: 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có TK: 511, 515, 711 (giá chưa có thuế gtgt)

Có TK: 3331 (Số tiền thuế gtgt phải nộp)

- Khi nộp thuế gtgt:

Nợ TK: 3331 (số tiền thuế gtgt phải nộp)

Có TK: 111, 112 …

Phương pháp 2: Ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế gtgt phải nộp theo phương pháp trực tiếp, định kỳ khi xác định số thuế gtgt phải nộp kế toán ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:

     - Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK: 111, 112, 131 … (tổng giá trị thanh toán)

Có TK: 511 (giá bao gồm cả thuế gtgt)

     - Định kỳ khi xác định số thuế gtgt phải nộp kế toán ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:

Nợ TK: 511, 515, 711 (Số tiền thuế gtgt phải nộp)

Có TK: 3331 - Thuế gtgt phải nộp (33311).

     - Khi nộp thuế gtgt:

Nợ TK: 3331 - Thuế gtgt phải nộp

Có TK: 111, 112.

Xem chi tiết: Cách kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp

 

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn