Cách hạch toán nhập kho thành phẩm

Khi nhập kho thành phẩm do đơn vị sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công, chế biến thì kế toán ghi sổ như thế nào?

- Đối với những vật tư, hàng hóa, thành phầm do đơn vị tự sản xuất hoặc thuê gia công ngoài, sau khi hoàn thiện sẽ được mang về nhập kho.

- Kế toán kho lập phiếu nhập kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.

- Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

1. Khi xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi gia công, chế biến:

      Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

            Có TK 152, 155, 156, ...

2. Khi nhập kho thành phẩm, căn cứ vào phiếu nhập kho:

      Nợ TK 152, 155, 156, ... (giá trị vật tư, hàng hóa, thành phẩm nhập kho)

            Có TK 154 : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

3. Khi phát sinh chi phí thuê ngoài gia công, chế biến:

      Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

      Nợ TK 133 - Thuế gtgt được khấu trừ (1331) (nếu có)

            Có các TK 111, 112, 131, 141,. . .

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

 
Ý kiến của bạn