Cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo TT 133 và TT 200

Hướng dẫn cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo Thông tư 133 và Thông tư 200

1. Qui định về thuế, hoá đơn:

Theo khoản 2 điều 3 thông tư số: 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC quy định: "Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế gtgt."

Theo khoản 7 điều 3 thông tư số: 26/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC) qui định: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất”

2. Hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo QĐ 48:

- Căn cứ vào thông tư 26 và 119 nêu trên, khi xuất tiêu dùng nội bộ sẽ không phải xuất hóa đơn và kê khai thuế gtgt. Như vậy sẽ không phản ánh doanh thu nội bộ và hạch toán thuế gtgt mà chỉ cần hạch toán vào chi phí.

- Khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ:

      Nợ TK 641, 642, 241, 211... (nếu liên quan đến nhiều kỳ ghi vào TK 142, 242)

            Có TK 155, 156..

2. Hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo thông tư 200:

- Theo quyết định 15: Tài khoản 512 là - “Doanh thu nội bộ”.

- Theo thông tư 200 thay thế quyết định 15 thì đã bỏ TK 512, Vì không xuất hóa đơn nên các bạn không phải ánh doanh thu. Ghi vào chi phí, cụ thể:

- Khi xuất hàng hóa, vật tư, thành phẩm ... tiêu dùng nội bộ:

      Nợ TK 642, 641, 241, 211… (nếu liên quan đến nhiều kỳ ghi vào TK 242)

            Có 152, 155, 156...

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn