Bỏ hóa đơn xuất khẩu sử dụng hóa đơn thương mại thay thế

Kể từ ngày 14/8/2014 theo công văn số 11352/BTC-TCHQ của Bộ tài chính quy định: Sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và dùng hóa đơn gtgt hoặc hóa đơn bán hàng khi xuất khẩu vào khu phi thuế quan.

Cụ thể: theo CV số 11352/BTC-TCHQ (V/v hóa đơn hàng xuất khẩu)

“Về bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại thông tư số: 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.”

1. Cách làm hồ sơ thủ tục hải quan khi xuất khẩu:

Theo công văn số 7924/BTC-TCHQ ngày 16/06/2014 của Bộ tài chính (V/v sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế)

a. Đối với các trường hợp xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công) DN nộp các loại hóa đơn sau:

- Nộp 01 bản chụp hóa đơn thương mại (Commercial invoice) hoặc hóa đơn xuất khẩu,

- Nộp 01 bản chụp hóa đơn giá trị gia tăng (gtgt).

Chú ý: (xuất trình bản chính để đối chiếu).

b. Đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, gia công chuyển tiếp, xuất khẩu vào DNCX, xuất khẩu vào khu phi thuế quan: Nộp 01 bản chụp hóa đơn gtgt hoặc hóa đơn xuất khẩu. (xuất trình bản chính để đối chiếu)

2. Cách làm hồ sơ báo cáo thuế, quyết toán thuế:

- Khi làm hồ sơ báo cáo thuế, quyết toán thuế với cơ quan quản lý thuế doanh nghiệp nộp, xuất trình hóa đơn gtgt hoặc hóa đơn xuất khẩu.

Bỏ hóa đơn xuất khẩu sử dụng hóa đơn thương mại thay thế

Kể từ ngày 14/8/2014 theo công văn số 11352/BTC-TCHQ của Bộ tài chính quy định: Sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và dùng hóa đơn gtgt hoặc hóa đơn bán hàng khi xuất khẩu vào khu phi thuế quan.

Cụ thể: theo CV số 11352/BTC-TCHQ (V/v hóa đơn hàng xuất khẩu)

“Về bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu.

- Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/20114 của Bộ Tài chính.”

a. Cách làm hồ sơ thủ tục hải quan khi xuất khẩu:

Theo công văn số 7924/BTC-TCHQ ngày 16/06/2014 của Bộ tài chính (V/v sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế)

a. Đối với các trường hợp xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công) DN nộp các loại hóa đơn sau:

- Nộp 01 bản chụp hóa đơn thương mại (Commercial invoice) hoặc hóa đơn xuất khẩu,

- Nộp 01 bản chụp hóa đơn giá trị gia tăng (gtgt).

Chú ý: (xuất trình bản chính để đối chiếu).

b. Đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, gia công chuyển tiếp, xuất khẩu vào DNCX, xuất khẩu vào khu phi thuế quan:

- Nộp 01 bản chụp hóa đơn gtgt hoặc hóa đơn xuất khẩu. (xuất trình bản chính để đối chiếu)

2. Cách làm hồ sơ báo cáo thuế, quyết toán thuế:

Khi làm hồ sơ báo cáo thuế, quyết toán thuế với cơ quan quản lý thuế doanh nghiệp nộp, xuất trình hóa đơn gtgt hoặc hóa đơn xuất khẩu.

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn