Từ khóa: Xuất hoá đơn hàng bán trả lại

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

21:14, 11/09/2018
Theo quy định tại điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính: “Khi lập hóa đơn hàng bán ...