Thuế thu nhập doanh nghiệp

2 năm ago

Doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp Theo điều 5 thông tư số: 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ…