Thuế giá trị gia tăng

2 năm ago

Cách lập bảng kê 01-2/GTGT

Cách lập bảng kê 01-2/GTGT

Cách lập bảng kê 01-2/GTGT Lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT…

2 năm ago

cách lập bảng kê 01-2/GTGT

cách lập bảng kê 01-2/GTGT

cách lập bảng kê 01-2/GTGT Kê khai thuế gtgt hàng tháng và theo quý theo thông tư số: 156/2013/TT-BTC, thông…