Diễn đàn

22:46, 11/09/2018
Xác định kỳ kê khai thuế gtgt theo quý được áp dụng cho những DN có tổng doanh thu năm trước tiền kề nhỏ hơn 20 tỷ ...
22:44, 11/09/2018
Các trường hợp không được khấu trừ thuế gtgt đầu vào, điều kiện không được khấu trừ thuế gtgt theo quy định tại ...
21:46, 11/09/2018
Theo điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định các loại hóa đơn và hình thức hóa đơn cụ thể ...
21:44, 11/09/2018
Theo điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định: Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn gtgt, hóa ...
21:42, 11/09/2018
Theo điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa đơn GTGT cụ thể như sau:
21:40, 11/09/2018
Theo điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định: Những nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng ...