kế toán TSCĐ-CCDC

1 năm ago

Thanh lý tài sản cố định

Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn, tính thuế? Thuế suất thanh lý tài sản cố…