Hoá đơn giá trị gia tăng

1 năm ago

Thủ tục hủy hóa đơn

     Theo điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa…

1 năm ago

Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT

     Theo điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định: Những nguyên tắc lập…

1 năm ago

Thời điểm viết hóa đơn

Khoản 2 điều 16 Thông tư 39/TT-BTC quy định về thời điểm xuất hoá đơn gtgt khi bán hàng hoá,…