Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

Thứ Hai 24th, Tháng Mười 2016 / 20:18
Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

Theo thông tư số: 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu nước ngoài. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh, thì thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (gtgt), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Chi tiết: Cách kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

  1. Cách tính thuế gtgt:

     Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế gtgt X Tỷ lệ % để tính thuế gtgttrên doanh thu

Nếu nhà thầu thuộc đối tượng nộp thuế gtgt theo phương pháp rực tiếp trên gtgt thì không được khấu trừ thuế gtgt đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào.

  1. Doanh thu tính thuế gtgt: Là toàn bộ doanh thu chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay.

Cách xác định doanh thu tính thuế gtgt đối với một số trường hợp cụ thể:

– Trường hợp giá trị hợp đồng không bao gồm thuế gtgt phải nộp:

Doanh thu tính thuế gtgt = Doanh thu chưa bao gồm thuế gtgt
1 – Tỷ lệ % để tính thuế gtgt trên doanh thu

– Trường hợp Nhà thầu nước ngoài giao bớt giá trị hợp đồng (công việc) cho nhà thầu phụ: Doanh thu tính thuế gtgt của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

– Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì Bên Việt Nam khai nộp thuế gtgt thay cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo tỷ lệ % để tính thuế gtgt trên doanh thu tương ứng với ngành kinh doanh.

– Trường hợp cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải: Doanh thu tính thuế gtgt là toàn bộ tiền cho thuê.

– Trường hợp doanh thu cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải bao gồm các chi phí do bên cho thuê trực tiếp chi trả như bảo hiểm phương tiện, bảo dưỡng, chứng nhận đăng kiểm, người điều khiển phương tiện, máy móc và chi phí vận chuyển máy móc thiết bị từ nước ngoài đến Việt Nam thì doanh thu tính thuế gtgt không bao gồm các khoản chi phí này nếu có chứng từ thực tế chứng minh.

– Đối với dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài (không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ), doanh thu tính thuế gtgt là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm cước vận chuyển quốc tế phải trả cho hãng vận chuyển (hàng không, đường biển).

– Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài (không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ), doanh thu tính thuế gtgt là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được.

  1. Tỷ lệ % để tính thuế gtgt trên doanh thu:
Stt Ngành kinh doanh Tỷ lệ % để tính thuế gtgt
1 Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 5
2 Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 3
3 Hoạt động kinh doanh khác 2

Xác định tỷ lệ % để tính thuế gtgt trên doanh thu đối với một số trường hợp cụ thể:

– Đối với các hợp đồng bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau hoặc một phần giá trị hợp đồng không thuộc diện chịu thuế gtgt, việc áp dụng tỷ lệ % để tính thuế gtgt  phải nộp căn cứ vào doanh thu tính thuế gtgt đối với từng hoạt động kinh doanh.

– Nếu không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ %  cao nhất.

– Riêng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng:

– Nếu hợp đồng tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì Nhà thầu nước ngoài không phải nộp thuế gtgt trên giá trị nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đã nộp thuế gtgt ở khâu nhập khẩu hoặc thuộc diện không chịu thuế gtgt; đối với từng phần giá trị công việc còn lại theo hợp đồng thì áp dụng tỷ lệ % để tính thuế gtgt trên doanh thu tương ứng với hoạt động kinh doanh đó.

– Nếu hợp đồng nhà thầu không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ % để tính thuế gtgt trên doanh thu là 3% tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng (bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị nhập khẩu).

– Nếu Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các Nhà thầu phụ để giao lại toàn bộ các phần giá trị công việc hoặc hạng mục có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, Nhà thầu nước ngoài chỉ thực hiện phần giá trị dịch vụ còn lại theo hợp đồng nhà thầu thì tỷ lệ % để tính thuế gtgt được áp dụng đối với ngành nghề dịch vụ (5%).

  1. Cách tính thuế TNDN:

Số thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN X Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

  1. a) Doanh thu tính thuế TNDN: Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu đã bao gồm tất cả các khoản thuế và chi phí khác do bên VN trả thay trừ thuế gtgt.

Cách xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với một số trường hợp cụ thể:

– Trường hợp doanh thu nhận được không bao gồm thuế TNDN phải nộp:

Doanh thu tính thuế TNDN = Doanh thu không bao gồm thuế TNDN
1 – Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

– Trường hợp Nhà thầu nước ngoài giao bớt giá trị hợp đồng (công việc) cho nhà thầu phụ: Doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện. (VD: cũng giống như tính thuế gtgt bên trên)

– Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì Bên Việt Nam khai nộp thuế TNDN thay cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế tương ứng với ngành kinh doanh.

– Doanh thu tính thuế TNDN đối với trường hợp cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải là toàn bộ tiền cho thuê.

– Nếu doanh thu cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải bao gồm các chi phí do bên cho thuê trực tiếp chi trả như bảo hiểm phương tiện, bảo dưỡng, chứng nhận đăng kiểm, người điều khiển phương tiện, máy móc và chi phí vận chuyển máy móc thiết bị từ nước ngoài đến Việt Nam thì doanh thu tính thuế TNDN không bao gồm các khoản chi phí này nếu có chứng từ thực tế chứng minh.

– Đối với dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài, (không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ), doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm cước vận chuyển quốc tế phải trả cho hãng vận chuyển (hàng không, đường biển).

– Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài (không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ), doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được.

  1. Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế:
Stt Ngành kinh doanh Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế
1 Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam {bao gồm cả cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms} 1
2 Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan 5
Riêng:
– Dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino;
10
– Dịch vụ tài chính phái sinh 2
3 Cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển 2
4 Xây dựng, lắp đặt có bao thầu hoặc không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 2
5 Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận chuyển (bao gồm vận chuyển đường biển, vận chuyển hàng không) 2
6 Chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi,tái bảo hiểm ra nước ngoài, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm 0,1
7 Lãi tiền vay 5
8 Thu nhập bản quyền 10

Chi tiết: Cách lập tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN

 

VP LUẬT SƯ – CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM

Website: www.luathoanggia.vn    Email: info@luathoanggia.vn
ĐT:  08.66726481 – 0901 777 249 – 0982 600 602 – Fax: 08.39490617

About the author

View all articles by admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *